ប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីរាជការ និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទាំងអស់ ពិតជាមានមោទនភាព ក្រៃលែងដែលបាន សម្តេច


14045761_1090183307742955_1528959367680247749_n