សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងសញ្ញាបត្រដល់សិស្ស ថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈ និងនិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ចំនួន ១.៨៨៩នាក់