ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តក្រោមការដឹកនាំរបស់


ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុវណ្ណ​ បាន​ដឹក​នាំ​យុវ​ជន​ឲ្យ​ដើរ​តួ​ធ្វើ​សន្និបាត​ថ្នាក់​បង្ហាញ​សម្រាប់​ ឃុំ​ សង្កាត់​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ពេល​ធ្វើ​ស្សន្និ​បាត​នាពេល​ខាង​មុខ​ ។15822913_701460336702485_5812907027729384707_n (1)

15871852_701452570036595_498294086950374387_n

15894264_701460566702462_1520808619187304189_n

15825788_701460503369135_111177802217249136_n

15823428_701460436702475_944836274627564296_n