ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបានរៀបចំការប្រជុំក្រុមការងារតាមកម្មវិធីរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ខែ ក្រោមអធិបតី


ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​បាន​រៀប​ចំ​ការ​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ការ​ងារ​តាម​កម្ម​វិធី​របស់​ខ្លួន​រៀង​រាល់​ខែ​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​ យុង​ គឹម​ហ៊ាន​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ ថ្ងៃទី​២៩​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត ។

17799093_1286231814818300_588239120356553599_n

17799395_1286232238151591_8775639381721822355_n - Copy

17796223_1286231864818295_7455430306825606893_n

17796247_1286233941484754_7392930485803795177_n

17796142_1286234181484730_3193183940545970287_n - Copy