ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមប្រធានគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញចុះសំណេះសំណាល


18620226_781404075374777_6213780789666471119_n