ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តបានរៀបចំប្រជុំប្រចាំខែក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តម


ក្រុ​ម​ការ​ងារ​យុ​វ​ជ​ន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​បាន​រៀប​ចំ​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ខែ​ក្រោ​ម​ការ​ដឹក​នាំ​រប​ស់​ឯក​ឧត្ត​ម​ យុង​ គឹម​ហ៊ាន​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​នៅ​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​មិ​ថុ​នា​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

19598604_1375101375931343_7153461831398427720_n

19510625_1375101319264682_2607132572801538582_n

19510672_1375101352598012_2592663081433324770_n