ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ស្រុកត្បែងមានជ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី


ពិ​ធី​បិ​ទ​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ព​ង្រឹ​ង​ស​ម​ត្ថ​ភា​ព​ក្រុ​ម​កា​រ​ងារ​យុវ​ជ​ន​គ​ណ​ប​ក្ស​ ​ស្រុ​ក​ត្បែ​ង​មាន​ជ័​យ​ ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

22196358_1746424385654559_4265781346967152740_n

22221827_1746424402321224_5360973851711627441_n

22154730_1746424428987888_5350457892877061753_n

22281949_1746424458987885_6912218958693410530_n