នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលើក្រុមការងារចម្រុះចុះពិនិត្យលក្ខណៈ


​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​វា​យ​ត​ម្លៃ​លើ​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​ច​ម្រុះ​ចុះ​ពិ​និ​ត្យ​ល​ក្ខ​ណៈ​ផ្លូវ​ច្បា​ប់​រ​ប​ស់ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​មា​ន​សិ​ទ្ធិទិ​ញ​ -លក់​ឈើ​ក្នុង​ដី​ស​ម្ប​ទាន​សេ​ដ្ឋ​កិច្ច​ និង​ស​ង្គ​មកិ​ច្ចក្នុ​ង​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ឯ​កឧ​ត្តម​ អ៊ុ​ន ចា​ន់​ដា អភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត ។26047218_1775895792707418_6338048950907018265_n

25994851_1775895836040747_5762106974708636179_n

25592057_1775895859374078_397762302471306053_n

26047451_1775895822707415_2717855329896721667_n