ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ញឹម វណ្ណដា ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា អភិបាលខេត្តនិងក្រុមការងារចុះផ្តល់ទឹកជូនប្រជាជន


13139143_1627371534251155_2790363487014853450_n