កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការកំណត់វិធានការការពារព្រៃឈើ ព្រៃសហគមន៍ដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោម ជាតិដែល


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ពិ​គ្រោះ​យោ​បល់​ស្តី​ពី​ការ​កំ​ណត់​វិធាន​ការ​ការ​ពារ​ព្រៃ​ឈើ​ ព្រៃ​សហ​គមន៍​ដោយ​រដ្ឋ​បាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ​រៀប​ចំ​ដោយ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ​និង​ខណ្ឌ​រដ្ឋ​បាល​ព្រៃ​ឈើ ​ព្រះ​វិហារ​ គាំ​ទ្រ​ដោយ​គម្រោង​គាំ​ទ្រ​ព្រៃ​ឈើ​និង​ជីវ​ចម្រុះ​នៃ​ទី​ភ្នាក់​ងារ​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​មិ​ថុ​នា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​  USAID ។

13423881_1650839145237727_1499496468166795009_n

13419010_1015696805194103_6509430257367920244_n

13407141_1650839081904400_4340588525831818859_n

13450708_1650839161904392_6589451324145156536_n