លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី អញ្ជើញជាអធិបតី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របសគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រី្ត និងគ្រួសារខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤


លោកជំទាវ អឹុង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី អញ្ជើញជាអធិបតី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ

របស់គណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្រី្ត និងគ្រួសារខ្មែរ ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ និង

ទិសដៅផែនការសកម្មភាពការងារឆ្នាំ២០១៥-២០១៦ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ នៅភ្នំពេញ ។

[youtube id= “KYoJ6DC40eQ”]