នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងព្រះវិហារបានបន្ត


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២០​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ក្រុម​ការ​ងារ​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ក្រុង​ព្រះ​វិហារ​បាន​បន្ត​លើក​ស្លាក​សញ្ញា​គណ​បក្ស​ដែល​ជា​ការ​ឧប​ត្ថម្ភ​របស់​ឯក​ឧត្តម​ប្រធាន​គណៈ​កម្មា​ធិការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ នៅ​សង្កាត់​កំពង់​ប្រ​ណាក និង​សង្កាត់​ប៉ាល់​ហាល​ ក្រុង​ព្រះ​វិហារ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។

15095010_1150302608411222_3472966754431366205_n

15178187_1150302671744549_8123121843294818145_n

15078670_1150302611744555_8010406966971060076_n