ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត បានជំរុញឲ្យមន្រ្តីបរិស្ថានក្នុងខេត្តទាំងអស់ សហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងសហការជាមួយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ ដើម្បីការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឲ្យខានតែបាន។ ឯកឧត្តមបានថ្លែងបែបនេះ នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយមន្រ្តីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅក្នុងការសំណេះសំណាលនោះដែរ លោកអភិបាលខេត្ត បានលើកឡើងទៅកាន់មន្រ្តីការពារ និងអភិរក្សថា នៅក្នុងការងារបង្ក្រាប រយៈពេលកន្លងមកឃើញថា មានការស្មុគស្មាញជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនយកទៅប្រើប្រាស់ និងឈ្មួញរកស៊ី កត្តានេះហើយធ្វើឲ្យយើងពិបាកបង្ក្រាប ហើយឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យមន្រ្តីការពារ និងអភិរក្សត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់ការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃពីព្រោះថា កម្លាំងបរិស្ថានចូលព្រៃការពារអ្នកកាប់ឈើ មូលហេតុអ្វីបានជាមេព្រៃបង្រ្កាបបាននៅលើផ្លូវជាតិ នេះ​​ហើយសុំឲ្យមន្រ្តីទាំងអស់សហការគ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើ យកមកធ្វើអាជីវកម្មអោយខានតែបាន៕


ឯក​ឧ​ត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចា​ន់​ដា​ អភិ​បា​ល​នៃ​គ​ណៈ​អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ បា​ន​ជំ​រុញ​ឲ្យ​មន្រ្តី​បរិ​ស្ថាន​ក្នុង​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​ និង​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​ស​ហ​គ​ម​ន៍​ការ​ពារ​ព្រៃ​ឈើ​ដើ​ម្បី​ការ​ពា​រ និ​ង​អ​ភិ​រ​ក្ស​ធ​ន​ធា​ន​ធ​ម្ម​ជា​តិ​ឲ្យ​ខា​ង​តែ​បា​ន​។​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​បា​ន​ថ្លែ​ង​បែប​នេះ​ ​នៅ​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ ​ជា​មួ​យ​ម​ន្រ្តី​ប​រិ​ស្ថា​ន​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ​ ​នៅ​ព្រឹ​កថ្ងៃ​ទី​៤​ ​ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ក្នុង​ពិ​ធី​នេះ​ដែ​រ​ ឯក​ឧ​ត្ត​ម​អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ ​បាន​លើ​ក​ឡើ​ង​ទៅ​កា​ន់​មន្រ្តី​កា​រ​ពារ​ និ​ងអ​ភិ​រ​ក្ស​ថា ​នៅ​ក្នុ​ង​ការ​ងារ​បង្ក្រា​ប ​រយៈ​ពេល​ក​ន្ល​ង​មក​ឃើ​ញ​ថា​ មាន​កា​រ​ស្មុ​គ​ស្មា​ញ​ជា​មួ​យ​ប្រ​ជា​ព​ល​រ​ដ្ឋ​ដឹក​ជ​ញ្ជូ​ន​យ​ក​ទៅ​ប្រើ​ប្រា​ស់​ និង​ឈ្មួ​ញ​រ​កស៊ី​ ក​ត្តា​នេះ​ហើ​យ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើ​ង​ពិ​បា​ក​ប​ង្ក្រា​ប​ ហើ​យ​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ក៏​បា​ន​ជំ​រុញ​ឲ្យ​ម​ន្រ្តី​ការ​ពារ​ និង​អ​ភិ​រក្ស​ត្រូ​វតែ​ពិ​និ​ត្យ​ឡើង​វិញ​នៅ​រា​ល់​ការ​ដឹ​កជ​ញ្ជូន​ឈើ​ចេ​ញ​ពី​ព្រៃ​ពី​ព្រោះ​ថា​ ក​ម្លាំ​ង​បរិ​ស្ថាន​ចូល​ព្រៃកា​រពារអ្នកកាប់ឈើ មូល​ហេ​តុ​អ្វី​បា​ន​ជា​មេ​ព្រៃ​ប​ង្រ្កា​ប​បា​ន​នៅ​លើ​ផ្លូ​វ​ជា​តិ​ នេះ​ហើ​យ​សុំ​ឲ្យ​មន្រ្តី​ទាំ​ង​អ​ស់​ស​ហ​កា​រគ្នា​ដើ​ម្បី​ទប់​ស្កា​ត់​ការ​កាប់​ព្រៃ​ឈើ​យ​ក​មក​ធ្វើ​អា​ជី​វក​ម្ម​អោ​យ​ខាង​តែ​បា​ន ។

19601353_805760889605762_7786763957817885808_n

19642577_805760946272423_4663086912728501915_n

19665173_805760892939095_206200453785138164_n

19731891_805760882939096_6684310538629978524_n

19702043_805760919605759_3294757042386984541_n