ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងការអនុវត្ត


ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ ក្នុង​កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​ស្តី​ពី​ការ​ព​ង្រឹ​ង​ការអ​នុវ​ត្ត​ គ​ម្រោ​ង​មូ​ល​និ​ធិ​ក្រុ​ង​ ស្រុ​ក​ ឃុំ​-ស​ង្កា​ត់​ ឆ្នាំ​២​០១​៧​ ដោ​យ​មា​ន​ការ​ចូ​ល​រួម​ពី​អភិ​បា​ល​ក្រុង​ ស្រុ​ក​ មេ​ឃុំ​ចៅ​ស​ង្កា​ត់​ តំ​ណា​ង​ក្រុ​ម​ហ៊ុ​ន​ ម៉ៅ​ការ​ក្នុ​ង​ខេ​ត្ត​ផ​ង​ដែរ។

21317911_838184473030070_2437937960694334817_n

21272087_838184839696700_4247817657606483031_n

21231248_838184686363382_6749570114428192156_n

21231594_838184963030021_2386903657308419488_n

21270928_838184556363395_8197256931907550568_n