ពិធីបើកវគ្គបញ្ជ្រាបកម្មវិធីអប់រំនយោបាយ និងបង្កើនសម្ថភាពដល់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត


ពិ​ធី​បើ​ក​វ​គ្គប​ញ្ជ្រា​ប​ក​ម្ម​វិ​ធី​អ​ប់រំ​ន​យោ​បា​យ​ និ​ងប​ង្កើ​នស​ម្ថភា​ពដ​ល់​ក្រុ​មកា​រងា​រយុ​វ​ជ​ន​គ​ណប​ក្ស​ខេ​ត្ត ​ក្រុង​ ​ស្រុក​ និ​ង​ស​កម្ម​ជ​ន​យុ​វ​ជ​ន​តា​ម​ប​ណ្តា​មន្ទី​រ អ​ង្គ​ភាព​ជុំ​វិ​ញ​ខេ​ត្ត​ នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​តុ​លា ​ឆ្នាំ ​២០​១៧​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​កា​រ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត។

22366800_1748686668761664_1087367354399769088_n

22366462_1748686682094996_2256134828427849446_n

22449867_1748686738761657_7954162503389450857_n

22366476_1748686868761644_7285043454124354989_n

22450078_1748686812094983_123752093643838566_n

22539700_1748686792094985_8723450292247766115_n