ឯកឧត្តមហង្ស ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាអញ្ជើញ ចុះសួរសុខទុក្ខកុមារនិងសិស្សានុសិស្ស