ព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្តបានរៀបចំការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍


ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​២​១​ ខែ​តុ​លា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​បា​ន​រៀ​ប​ចំ​កា​រប្រ​ជុំ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ស​ភា​ព​កា​រ​ណ៍​ថ្មី​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម ​ណែ​ម​ វ៉ា​ អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ ដែ​ល​មា​ន​ស​មា​ជិ​ក​ម​ក​ពី​ប​ណ្តា​អ​ង្គ​ភា​ព​ជុំ​វិញ​ម​ន្ទីរ​ជុំ​វិញ​ខេ​ត្ត​ចំ​នួ​ន​៥០​០ ​នាក់ ។

22491803_1482840481824098_113086789608367143_n

22528338_1482840581824088_4874483950995911311_n

22528392_1482840585157421_5407893764677862409_n

22528519_1482840478490765_1511704306215817731_n

22687611_1482840601824086_521622091565714301_n