បទឧទ្ទេសនាមបង្ហាញដោយ ឯកឧត្តម យុង គឹមហ៊ាន ស្តីពី ឯកសារសភាពការណ៍កម្ពុជា និងបណ្តា


ប​ទ​ឧ​ទ្ទេ​ស​នា​ម​ប​ង្ហា​ញ​ដោ​យ​ ​ឯក​ឧ​ត្តម​ យុ​ង​​ គឹ​ម​ហ៊ា​ន​ ស្តី​ពី ​ឯ​ក​សារ​ស​ភាព​ការ​ណ៍​ក​ម្ពុ​ជា​ និង​ប​ណ្តា​ភា​រកិ​ច្ច​ចំ​ពោះ​មុ​ខ​ក្នុ​ង​វគ្គ​អប់​រំន​យោ​បា​យ​ដ​ល់​ថ្នា​ក់​ស្រុ​ក​ឃុំ​ជំ​នា​ន់​ទី​១​ស្រុ​ក​ជាំ​ក្សា​ន្ត​នា​ថ្ងៃ​ទី​២​១​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២​០​១៧ ។

22552809_1750946648535666_7279591599228115853_n

22550062_1750946718535659_1659111736244553773_n

22539774_1750946685202329_3012555441743563609_n

22491794_1750946758535655_1794167624427787151_n