ខេត្តព្រះវិហា ២៣ តុលា២០១៧ ២៣:៣៣ ភ្លើងអគ្គីភ័យឆេះផ្សារកំពង់ប្រណាក ត្រូវបានពន្លត់ ទាន់ពេលវេលា


ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​ ​២​៣​ តុ​លា២​០​១​៧ ​២៣​:៣​៣​ ភ្លើ​ង​អ​គ្គី​ភ័​យ​ឆេះ​ផ្សា​រ​កំ​ព​ង់​ប្រ​ណា​ក​ ​ត្រូ​វ​បា​ន​ពន្ល​ត់​ ​ទាន់ពេល​វេលា​ សូ​ម​អ​រ​គុ​ណ​ឯ​កឧ​ត្ត​​មអ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត និ​ងប​ងៗ​កង​ក​ម្លាំ​ង​ដែ​ល​ជួ​យ​អន្ត​រាគ​មន៍​បាន​ទាន់​ពេ​ល​វេលា ។

22780247_1751875451776119_3524318680209113329_n

22730145_1751875431776121_4620091686800908580_n

22728744_1751877245109273_6107927467419202770_n

22687600_1751875501776114_5730775240341876112_n

22789020_1751875525109445_5006011280205598039_n

22730240_1751877288442602_422081283787068800_n

22555307_1751877258442605_573552207928982453_n

22555220_1751877331775931_3027151502288598386_n

22688507_1751875481776116_1670700497186935379_n