នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីសំណេះសំណាលរវាងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាពប្រចាំភូមិភាគទី៨


នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​៧​ ខែ​វិ​ច្ឆិ​កា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​រវា​ង​ក្រុម​ស​មា​ជិក​ព្រឹ​ទ្ធ​ស​ភា​ព​ប្រ​ចាំ​ភូ​មិ​ភា​គ​ទី​៨​ និ​ង​ម​ន្ត្រី​ថ្នា​ក់​ដឹ​ក​នាំ​ខេ​ត្ត​ ស្រុ​ក ​ឃុំ​ ស​ង្កា​ត់ ក្នុ​ង​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ ។

23666480_188130955097993_1860392916_n

23667342_188130945097994_358539102_n

23635260_188130915097997_2030136079_n

23622336_1760259854271012_777883479969621813_n

23622089_1760259874271010_998539147730957841_n

23659193_1760259960937668_898904249444780747_n

23561438_1760259900937674_1860016029858722775_n

23658594_1760260010937663_1715154350091103012_n