ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលកិច្ចប្រតិបតិ្តការប្រចាំ


ស្នង​ការ​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ប្រ​ជុំ​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​កិច្ច​ប្រតិ​បតិ្ត​ការ​ប្រ​ចាំ​ឆ​មាស​ទី១​
និង​លើក​ទិស​ដៅ​ការ​ងារ​ឆ​មាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ព្រះ​វិហារ​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13335605_610821565751972_4763092054230117993_n

13335900_610821569085305_208061245468404766_n