កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦ -២០៣០ សហការរៀបចំដោយ អគ្គលេខា


កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​គោ​ល​ន​យោ​បាយ​ជា​តិ​ប្រ​ជា​ជន​ ២០​១៦​ -២០​៣០​ ស​ហ​ការ​រៀប​ចំ​ដោ​យ​ អគ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ដ្ឋាន​ប្រ​ជា​ជន​ និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ នៃ​ក្រ​សួង​ផែន​ការ​ និង​មន្ទីរ​ផែន​ការ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

19399367_446793175679028_5374705947139564493_n

19399509_446793352345677_3362712901595864365_n

19430038_461827634167781_2635230658936902952_n

19399168_446795785678767_8506718082478457860_n

19366512_446795859012093_4178960064122833708_n