ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម គោស៊ុំ ប៊ុនសឿត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១​៧​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ​ឯក​ឧ​ត្តម​ គោ​ស៊ុំ​ ប៊ុន​សឿ​ត​ តំ​ណា​ង​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ អ​ញ្ជើ​ញ​ទ​ទួ​ល​ស្វា​គម​ន៍​គណៈ​ក​ម្ម​កា​រ ទី​៨​នៃ​រដ្ឋ​ស​ភា​ ដឹ​ក​នាំ​ដោ​យ​លោ​ក​ជំទា​វ កែ​វ សុ​វណ្ណ​រ័ត្ន​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​កម្ម​ការ​សុ​ខា​ភិ​បា​ល​ ស​ង្គ​ម​កិ​ច្ច​អ​តី​ត​យុ​ទ្ធ​ជ​ននិង​យុ​វ​នី​តិ​ស​ម្ប​ទា​ ការ​ងារ​ និង​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ និង​កិច្ច​ការ​នារី​ ដើ​ម្បី​ពិ​ភា​ក្សា ​ត្រួ​ត​ពិ​និ​ត្យ ​ស្វែ​ង​យ​ល់​អំ​ពី​ប្រ​សិទ្ធ​ភា​ព​នៃ​កា​រ​អ​នុ​វត្ត​ ច្បា​ប់​ពា​ក់​ព័ន្ធ​នា​នា​លើ​វិស័​យ​សុ​ខា​ភិ​បា​ល​ វិ​ស័​យ​ស​ង្គ​ម​កិ​ច្ច​អ​តី​ត​យុ​ទ្ធ​ជន​និ​ង​យុ​វនី​តិ​ស​ម្ប​ទា ​វិស័​យ​ការ​ងារ​ និង​វិស័​យ​កិ​ច្ច​ការ​នារី​ នៅ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

20799871_829565563891961_8742823529737944009_n

20799859_829565653891952_1812641198644961023_n

20799775_829565607225290_3499420381528678750_n

20799424_829565700558614_7590457402417248234_n