ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយដល់មន្ត្រីគណបក្សថ្នាក់ខេត្តជំនាន់ទី៧ ថ្ងៃទី២៤ ខែ វិច្ឆិកា ២០១៧ នៅ


ពិ​ធី​បិ​ទ​វ​គ្គ​អ​​ប់​រំ​ន​យោ​បា​យ​ដ​ល់​ម​ន្ត្រី​គ​ណ​ប​ក្ស​ថ្នា​ក់​ខេ​ត្ត​ជំ​នា​ន់​ទី​៧​ ​ថ្ងៃទី​២​៤​​ ខែ​ វិ​ច្ឆិ​កា​ ​​២០​១៧  នៅ​ទី​ស្នា​ក់​កា​រ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជ​ន​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ។

23843498_1762983207332010_8386528356322467018_n

23795524_1762983260665338_3282591606036102681_n

23795185_1762983290665335_7550684169491306631_n

23843313_1762983367331994_6489757330462684656_n

23899186_191022401475515_1128610497_n

23846581_191022438142178_1431020573_n

23897785_191022418142180_1240319428_n

24008792_191022134808875_1443876647_n